Ryan Tiene

Home: Sydney, Australia

Birthday: Aug 14, 1987

Sponsors: DC, Oakley, Thredbo, Union, Vivo, Rhythm and Hitcase